Feiten

Project:

Restaurant Domestic in Aarhus, Denemarken

Troldtekt Producten
Plafondpanelen:
Troldtekt akoestische panelen
Kleur:
Wit 101
Structuur:
Fijn (1,5 mm houtwol)
Tekst & Foto's
Tekst:
Helene Høyer Mikkelsen, architect
Foto's:
Helene Høyer Mikkelsen, architect