EPD

Troldtekt, EPD Norway Logo

Milieuproductverklaring

De Milieuproductverklaring (MPV) voor Troldtekt is opgesteld door het Deense Technologisch Instituut en is extern gecontroleerd door het Noorse SINTEF Byggforsk/SINTEF Bouw en Infrastructuur. De Milieuproductverklaring is geregistreerd bij de Noorse MPV-Stichting (MPV Noorwegen) en MPV Denemarken. De MPV is opgesteld aan de hand van de nieuwe Europese CEN MPV EN 15804-norm en is gebaseerd op feitelijke cijfers van de productieketen van Troldtekt. Dankzij die Milieuproductverklaring beschikt Troldtekt over een duidelijk en transparant milieuprofiel.

Troldtekt EPD danmark

Download de MPV van Troldtekt via MPV Denemarken.

Troldtekt, EPD Norway Logo

Download de MPV van Troldtekt via MPV Noorwegen.

Troldtekt IBU

IBU-geregistreerd

De MPV van Troldtekt is geaccepteerd en geregistreerd door het Duitse register van door derden geverifieerde MPV's: het "Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)." Zowel MPV Noorwegen als het IBU zijn aangesloten bij het Europese ECO Platform. Zij hebben daarnaast een overeenkomst ondertekend over de wederzijdse erkenning van door derden geverifieerde MPV's, opgesteld in overeenstemming met EN 15804. MPV Denemarken is ook lid van het ECO Platform en heeft een soortgelijke overeenkomst ondertekend.

Download de IBU-versie van de MPV van Troldtekt.

Waarom een Milieuproduct-
verklaring?

De nieuwe Bouwproductenverordening (BPV) van de Europese Commissie is sinds 1 juli 2013 van kracht. De BPV komt in de plaats van de Bouwproductenrichtlijn (BPR). Met de introductie van een ‘zevende fundamentele eis’ verplicht de Europese Commissie industriële producenten om de duurzame aspecten van hun producten te documenteren. Bij Troldtekt juichen we deze ontwikkeling toe. Wij hebben dan ook een MPV opgesteld waarin we de nadruk leggen op de milieugevolgen van onze akoestische platen ‘van de wieg tot de poort’, d.w.z. van de grondstoffen tot aan het moment dat het eindproduct de fabriek verlaat. De MPV is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe Europese CEN MPV EN 15804-norm.

Dankzij de Milieuproductverklaring is het voor adviseurs en klanten eenvoudiger om informatie over de milieugevolgen van specifieke producten te vergelijken – ook tussen de verschillende EU-landen. De ‘zevende eis’ van de Europese Commissie om duurzaamheid te documenteren wordt nu geïmplementeerd in de verschillende CEN-productnormen. Dat gebeurt parallel aan de herziening van deze normen die ongeveer om de vijf jaar plaatsvindt. Dat betekent helaas dat het nog een aantal jaren kan duren voordat de nieuwe eisen volledig van kracht zijn. Tot die tijd zal het moeilijk blijven om producten te vergelijken omdat veel oude MPV's opgesteld zijn op basis van ISO 14025. Die norm is echter niet specifiek voor bouwproducten bedoeld en kent ook een hoge mate van vrijheid om een eigen methode voor de invulling van die norm te kiezen.

Feitelijke en algemene gegevens

Een MPV moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op feitelijke en specifieke gegevens over het product. Er mag echter ook algemene informatie op basis van regionale, nationale of mondiale gegevens uit databanken en referentiedocumenten worden gebruikt.

De MPV van Troldtekt is waar mogelijk gebaseerd op feitelijke productiecijfers zoals geïllustreerd in het volgende stroomdiagram:

Waaruit bestaat een MPV?

Een MPV moet controleerbare, accurate en niet-misleidende milieu-informatie bevatten over een product en diens gebruik. Zoals hierboven al opgemerkt, mag de informatie deels gebaseerd zijn op algemene gegevens en hoeven er niet alleen maar feitelijke gegevens te worden gebruikt. Een MPV is, zoals de term al aangeeft, geen kwaliteitsmerk. Een MPV zegt helemaal niets over de mate waarin een product gevolgen heeft voor het milieu. Een MPV vormt ook geen garantie dat het betreffende product milieuvriendelijk is. De verklaring maakt het wel eenvoudiger voor adviseurs en klanten om het effect van verschillende producten op het milieu te vergelijken.

Op grond van EN 15804 moet een MPV informatie over de volgende zeven milieueffecten bevatten:

 1. Klimaatverandering (CO2-equivalent)
  Staat ook bekend als de ‘koolstofvoetafdruk’. Wordt gemeten in CO2-equivalenten. De opwarming van de aarde wordt gezien als de hoofdoorzaak van de klimaatverandering.

 2. Aantasting van de ozonlaag (CFC-11-equivalent)
  Gemeten in chlorofluorocarbon-11-equivalenten, maar distikstofoxide (lachgas) en andere verbindingen maken ook deel uit van het CFC-11-equivalent. Naarmate de ozonlaag meer wordt aangetast, wordt er minder schadelijke straling van de zon geblokkeerd.

 3. Verzuring (SO2-equivalent)
  Gemeten in zwaveldioxide-equivalenten (SO2-equivalenten). Verzuring wordt veroorzaakt door de uitstoot van zwaveldioxide in de atmosfeer, wat bijvoorbeeld tot een hogere zuurgraad van het water leidt.

 4. Vermesting (PO4-equivalent)
  Gemeten in fosfaatequivalenten (PO4-equivalenten).
  Vermesting leidt tot algengroei in meren e.d. als gevolg van bijproducten die in de landbouw, industrie en huishoudens worden gebruikt. Een grootschalig gebruik van kunstmest leidt tot zuurstofuitputting die met name wordt veroorzaakt door nitraten en fosfaten.

 5. Fotochemische oxidantvorming - smog (ethanol-/ethyleenequivalent)
  Gemeten in ethanol-/ethyleenequivalenten.
  Fotochemische oxidantvorming is een gevolg van het gebruik van oplosmiddelen en van emissies van voertuigen en krachtcentrales. Oxidanten veroorzaken ademhalingsmoeilijkheden en aandoeningen aan de luchtwegen bij mensen. Oxidanten zijn ook schadelijk voor bossen en de landbouw.

 6. Uitputting van abiotische (anorganische) grondstoffen (Sb-equivalenten)
  Gemeten in Sb-equivalenten (in kg). Sb staat voor stibium of antimoon. Uitputting door gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals metalen, mineralen, steen, gravel, grond e.d.

 7. Uitputting van abiotische (anorganische) fossiele brandstoffen (MJ)
  De meeteenheid is MJ, een specifieke/lagere verbrandingswaarde.