MVO-beleid van Troldtekt

Troldtekt wil een aantrekkelijke werkgever en zakelijke partner zijn. Daarom is de maatschappelijke verantwoordelijkheid ook geïntegreerd in het MVO-beleid van ons bedrijf.

Troldtekt wil een onderneming zijn die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en die een duurzame ontwikkeling en kringloopeconomie bevordert. Daarom hebben wij onze bedrijfsstrategie op het Cradle to Cradle-principe gebaseerd waarbij het volgende uitgangspunt centraal staat: een duurzaam binnenklimaat. Als bedrijf verplichten wij onszelf hierdoor om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen van slimme en innovatieve akoestische oplossingen.

Om te waarborgen dat wij onze ambities om in hoge mate verantwoordelijk te handelen ook in praktijk brengen, heeft Troldtekt een eigen MVO-beleid opgesteld. Dat MVO-beleid vormt het kader voor onze activiteiten terwijl Troldtekt daardoor nog sterker als een aantrekkelijke werkplek en zakelijke partner wordt gepositioneerd. Wanneer er in dit beleid wordt verwezen naar ‘Troldtekt’ of ‘wij’, betekent dit dat de bijbehorende verplichtingen en verwachtingen zowel betrekking hebben op Troldtekt als bedrijf, als op alle werknemers, managers, directeuren e.d. die namens Troldtekt handelen.

Ons MVO-beleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij aan alle geldende wet- en regelgeving en internationale verdragen voldoen. Een logisch uitvloeisel daarvan is dat wij ons in 2010 bij het UN Global Compact hebben aangesloten. Door de deelname aan dit programma hebben wij ons ten doel gesteld om de verwezenlijking van tien VN-principes op het gebied van de mensenrechten, de arbeidsrechten, het milieu en de corruptiebestrijding actief te bevorderen.

Wij willen ook samen met onze leveranciers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op een permanente basis stimuleren. Daartoe hebben wij een Gedragscode voor Troldtekt ontwikkeld bestaande uit een reeks richtsnoeren die de basis vormen voor het aangaan van de dialoog met onze leveranciers en voor het monitoren van hun MVO-inspanningen. Ons MVO-beleid wordt weerspiegeld in de Gedragscode van Troldtekt die daarnaast gebaseerd is op de eerbiediging van de mensenrechten en de arbeidsrechten, een verantwoord milieugedrag en het bestrijden van corruptie.

 

Mensenrechten

Wij eerbiedigen de internationale mensenrechten en de internationale arbeidsrechten zoals neergelegd in het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens en in de acht fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wij streven ernaar om negatieve gevolgen voor de mensenrechten en de arbeidsrechten te voorkomen en wij stellen alles in het werk om eventuele gevolgen, mocht daar toch onverhoopt sprake van zijn, zo snel mogelijk aan te pakken en te elimineren.

Wij eerbiedigen het recht op privacy van onze werknemers, zakenrelaties en klanten. Wij hechten bijzonder veel waarde aan een verantwoorde aanpak bij het ontwerpen, vervaardigen en testen van onze producten om te zorgen dat zij geen enkel levensbedreigend effect hebben, dat zij geen risico vormen voor de veiligheid of de gezondheid en dat zij geen negatieve uitwerking op het milieu hebben.

 

Mensenrechten van werknemers

Wij bieden alle werknemers een veilige en gezonde fysieke en mentale werkomgeving. Wij zorgen voor een hoge arbeidssatisfactie en een goede sociale omgeving. Wij waarborgen daarnaast dat er een adequaat gezondheids- en veiligheidsbeleid van kracht is en dat dit beleid wordt nageleefd.

Wij zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en werknemers mogen nooit en te nimmer worden blootgesteld aan fysieke straffen, bedreigingen of geweld of andere vormen van geestelijke of lichamelijke dwang of mentaal of fysiek misbruik. Disciplinaire sancties in de vorm van geldboetes of salarisverminderingen zijn niet toegestaan.  Wij zorgen ervoor dat onze werknemers op hun werk mogelijkheden hebben om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen.

Wij voldoen in ieder geval aan alle geldende wet- en regelgeving en collectieve overeenkomsten die op ons activiteitengebied van toepassing zijn met betrekking tot salarissen, werktijden, pauzes, vakantie, ziekte, zwangerschaps- en vaderschapsverlof en andere arbeidsomstandigheden. Wij betalen de lonen in een wettig betaalmiddel en minimaal één keer per maand.

 

Arbeidsrechten

Wij nemen afstand van alle directe en indirecte vormen van gedwongen of verplichte werkzaamheden. Onze werknemers krijgen een schriftelijke en begrijpelijke bevestiging van hun arbeidsomstandigheden en hebben tijdens hun dienstverband het recht op een vrij verkeer.

Wij nemen afstand van elke directe en indirecte betrokkenheid bij kinderarbeid. Indien wij jonge mensen van tussen de 15 en 18 jaar aannemen, mogen zij geen gevaarlijk werk of nachtwerk verrichten.

Wij nemen afstand van alle vormen van discriminatie en streven naar gelijke kansen voor alle huidige en toekomstige werknemers. Het is niet toegestaan om direct of indirect te discrimineren op basis van ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, leeftijd, nationaliteit, handicap, sociale of etnische afkomst, eigendom, seksuele geaardheid en geboorte- of andere onderscheidende kenmerken. Het dienstverband, loon, opleidingsmogelijkheden, ontslag, pensioen en andere werkgerelateerde besluiten moeten gebaseerd zijn op relevante en objectieve criteria. Werknemers die met zwangerschaps-/vaderschapsverlof gaan, mogen niet met (een dreigend) ontslag worden geconfronteerd en moeten de kans krijgen om tegen hetzelfde salaris en dezelfde secundaire arbeidsomstandigheden in hun oude functie terug te keren.

Wij erkennen het recht op de vrijheid van vergadering en op collectieve onderhandelingen van onze werknemers. Indien wij actief zijn in gebieden waar het recht op de vrijheid van vergadering of op collectieve onderhandelingen wordt beperkt, zorgen wij ervoor dat onze werknemers op een andere wijze een vereniging of associatie kunnen vormen en collectief kunnen onderhandelen.

 

Milieu

Wij hanteren en handhaven noodprocedures om milieukwesties en industriële incidenten die schadelijke gevolgen voor de omringende gemeenschap of een negatief effect op het milieu kunnen hebben, op effectieve wijze te voorkomen en aan te pakken. Wij streven naar het minimaliseren van nadelige gevolgen voor het milieu van onze activiteiten, producten en diensten door milieubeheersystemen te gebruiken om:

  • de hoeveelheid afval en emissies in de lucht, de grond en het water te reduceren;
  • chemicaliën vanuit het oogpunt van het milieu op een verstandige manier te gebruiken;

  • gevaarlijke afvalstoffen vanuit het oogpunt van het milieu zo veilig mogelijk te verwerken, op te slaan en te verwijderen;

  • een bijdrage te leveren aan de recycling en het hergebruik van materialen en producten;

  • milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen en te implementeren.

Door onze bedrijfsstrategie te baseren op de Cradle to Cradle-principes stellen wij daarnaast alles in het werk om niet alleen onze negatieve impact te minimaliseren, maar om zelfs naar een positieve impact te streven. In de routekaart van Troldtekt voor het verwezenlijken van die Cradle to Cradle-principes zijn duidelijke doelen geformuleerd voor het gebruik van ‘gezond’ materiaal, de recycling van materiaal en het gebruik van hernieuwbare energie- en waterbronnen. Die doelstellingen moeten in 2022 gerealiseerd zijn. Zowel de ontwikkeling van alle producten en processen als de bijbehorende investeringen zijn gebaseerd op deze routekaart.

 

Corruptiebestrijding

Wij houden ons verre van elke vorm van corruptie en omkoping die ongepaste invloed uit kunnen oefenen op ambtenaren en overheidsinstanties, rechters of zakelijke connecties. Daarnaast accepteren wij geen enkele vorm van corruptie of omkoping en nemen wij geen geld of giften met dat doel in ontvangst.

Smeergeldbetalingen zijn niet toegestaan. Een smeergeldbetaling is doorgaans een kleiner geldbedrag dat betaald wordt aan een ambtenaar of functionaris om de behandeling van een routineverzoek te versnellen (bijv. een goedkeuring of vergunning).

Zonder voorafgaande toestemming van de directie is het Troldtekt-werknemers niet toegestaan om giften van meer dan DKK 900 te accepteren. Wanneer een werknemer een reisje, diner of iets soortgelijks wordt aangeboden waarvan de waarde naar verwachting hoger is dan DKK 900, mag dit aanbod zonder de voorafgaande toestemming van de directie niet worden geaccepteerd.

 

Rapportage

Met betrekking tot de sociale verantwoordelijkheid, willen wij de belangrijkste initiatieven en resultaten documenteren. Daarom nemen wij relevante MVO-informatie op in het jaarverslag dat wij in het kader van het UN Global Compact opstellen. Dat rapport is ook beschikbaar op onze website.

Om de transparantie en vergelijkbaarheid te waarborgen, vinden onze rapportages plaats in overeenstemming met de normen van het Global Reporting Initiative (GRI G4).