SOSU Skejby

SOSU Skejby
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect