CE-markering en BPV

CE-markering en BPV

Troldtekt is CE-gecertificeerd conform de geharmoniseerde Europese productnorm EN 13168 voor houtwolcement en de EN 13964-norm voor verlaagde plafonds.

Indien een bouwproduct aan een geharmoniseerde norm voldoet, moet dat product een CE-keurmerk hebben conform bijlage ZA bij die norm. Een CE-keurmerk geeft aan dat het betreffende bouwproduct legaal verkocht mag worden en aan de productnorm voldoet waarop het keurmerk betrekking heeft. De producent moet aantonen dat er aan de eisen van de norm is voldaan door:

 • typetests (initiële producttests om de gestelde eigenschappen vast te stellen);
 • een gedocumenteerde productiecontrole, inclusief continue steekproeven van eindproducten voor testdoeleinden; en
 • een prestatieverklaring en CE-keurmerk.

Bureau Veritas is het certificeringsorgaan voor Troldtekt. Veritas controleert onze fabriek in Troldhede één keer per jaar met betrekking tot EN 13964 en twee keer per jaar met het oog op EN 13168.

Van BPR naar BPV – van richtlijn naar verordening

De nieuwe Europese Bouwproductenverordening (BPV) is op 1 juli 2013 van kracht geworden als vervanging van de Bouwproductenrichtlijn (BPR). De overgang van richtlijn naar verordening betekent dat de voorschriften nu in alle EU-landen een rechtsreeks wettelijk bindend karakter hebben, terwijl de richtlijn via de nationale wetgeving ten uitvoer moest worden gelegd. Daardoor was de aanpak van de CE-markering en de voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten in de EU tot 1 juli 2013 niet gestandaardiseerd. Dit betekent tevens dat de CE-markering sinds 1 juli 2013 ook verplicht is in landen die dat keurmerk op grond van de CPR slechts als een vrijwillig initiatief hebben beschouwd. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle landen dan ook verplicht om productcontactpunten op te richten die gratis advies verstrekken over de nationale technische voorschriften voor bouwproducten.

De Bouwproductenverordening is gebaseerd op de zes producteisen in de Bouwproductenrichtlijn en voegt daar nog een zevende eis aan toe met betrekking tot de duurzaamheid. Dit zijn de zeven fundamentele eisen die aan bouwproducten worden gesteld:

 1. Mechanische weerstand en stabiliteit, d.w.z. waarborgen dat het bouwwerk niet instort of vervormingen of schade oploopt.
 2. Brandveiligheid, d.w.z. waarborgen dat het draagvermogen van de constructie bij brand gedurende een bepaalde periode behouden blijft, beperken van het ontstaan en het verspreiden van vuur en rook, en de aanwezigheid van voorzieningen voor evacuaties, reddingswerkzaamheden en bluswerk.
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu, d.w.z. voorkomen dat er geen toxische gassen, chemicaliën of straling in de binnenlucht, het drinkwater of afvalwater terechtkomen en zorgen dat er in het gebouw geen vochtophoping plaatsvindt.
 4. Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik, d.w.z. minimaliseren van ongevallen of schade tijdens het gebruik van het gebouw zoals door vallen of elektrocutie, waarbij ook rekening moet zijn gehouden met de toegankelijkheid voor en het gebruik door gehandicapten.
 5. Bescherming tegen geluidshinder, d.w.z. voorkomen van geluiden binnen en buiten het gebouw die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid, slaap, rust of werk van gebruikers en omwonenden.
 6. Energiebesparing en warmtebehoud, d.w.z. reduceren van het energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie.
 7. Duurzaamheid, d.w.z. dat het bouwwerk zodanig moet worden ontworpen, gebouwd en gesloopt dat duurzaam gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen waarbij met name het volgende wordt gewaarborgd:
 • het hergebruik of de recycleerbaarheid van het bouwwerk en de materialen en delen ervan na de sloop;
 • - de duurzaamheid van het bouwwerk;
 • - het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en secundaire materialen in het bouwwerk.

Prestatieverklaring

Een van de belangrijkste verandering in de BPV ten opzichte van de BPR is dat er een Prestatieverklaring in plaats van een Conformiteitsverklaring moet worden opgesteld. De Prestatieverklaring wordt aan de hand van dezelfde documentatie opgesteld die ook werd gebruikt als basis van de Conformiteitsverklaring op grond van de Bouwproductenrichtlijn (BPR).

In de Bouwproductenverordening (BPV) is de mogelijkheid opgenomen om Prestatieverklaringen op elektronische wijze in te dienen. Dat betekent dat de prestatieverklaringen van Troldtekt voor de verschillende productgroepen op onze website bekeken en gedownload kunnen worden.

Milieuproductverklaring

De nieuwe zevende fundamentele eis met betrekking tot de duurzaamheid wordt pas van kracht nadat de geharmoniseerde productnormen conform de instructies van de Europese Commissie zijn gewijzigd. Alle normen moeten om de vijf jaar worden herzien. Dat betekent dat het nog een aantal jaren kan duren voordat die zevende eis in de specifieke productnomen is opgenomen. Naar verwachting zal de duurzaamheid gedocumenteerd worden aan de hand van milieuproductverklaringen die zijn opgesteld in overeenstemming met de nieuwe Europese DS/EN 15804-norm.

Hoewel het documenteren van de duurzaamheid pas verplicht wordt nadat de productnormen zijn gewijzigd, heeft Troldtekt met de ondersteuning van het Deense Technologisch Instituut al een Milieuproductverklaring opgesteld in overeenstemming met EN 15804.

CE-productcodes (prestatieverklaringen)